Strona główna -

Ogłoszenia - Biznes - Inne

11 października 2018 godz. 14:06Autor: Anna
Tel. 601055042
E-mail: anna-kokot2@wp.pl
www:
POPROWADZIMY ZA PAŃSTWA CAŁY PROCES WYBUDOWANIA DOMU OD ZNALEZIENIA ODPOWIEDNIEGO WYKONAWCY DOPILNOWANIA JAK NAJLEPSZEGO WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ROZLICZENIA Z MATERIAŁÓW.Zakres prac w fazie realizacji inwestycji przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór generalnego wykonawcy przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi (wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczące solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót budowlanych) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji rozliczenie końcowe inwestycji przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji

Szukaj ogłoszeń
Dodaj ogłoszenie

Musisz być zalogowany aby móc dodawać ogłoszenia

Nick:
Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się!
Nie pamiętasz hasła?
Ochrona danych osobowych (RODO)
Klauzula informacyjna (RODO) - pobierz